خدمات آزمایشگاه ثمره

انجام آزمایش انگل شناسی
(جواب دهی به صورت فوری در سریعترین زمان )

آزمایش بارداری ( انجام آزمایش بتا ) : جواب دهی به صورت فوری کمتر از یک ساعت

آزمایش خون شناسی (هماتولوژی) و بررسی لازم خونی: جواب دهی در اسرع وقت کمتر از یکساعت

کلیه تستهای بیوشیمی شامل تستهای مربوط به قند ، چربی خون ، آنزیمهای کبدی و آنزیمهای کلیه : با استفاده از مجهزترین دستگاههای روز دنیا در اسرع وقت زیر دو ساعت

انجام کلیه تستهای هورمونی (هورمون شناسی) با مجهزترین دستگاه روز دنیا دستگاه وایداس

انجام انواع تستهای بارداری :انجام تست غربالگری مرحله اول، انجام تست غربالگری مرحله دوم

انجام آزمایشهای تومور مارکرها

انجام آزمایشات سرولوژی

انجام آزمایشهای میکروب شناسی

انجام تست پاپ اسمیر ( مایع و لام )

جوابدهی آنلاین